INTERIM MANAGEMENT

Z-I-N partner in Management en Integriteit biedt managementervaring zowel in operationele onderdelen als op bestuurlijk/strategisch niveau. Z-I-N ondersteunt in settings waar spanning in de uitvoering soms hoog op kan lopen, duidelijke sturing gewenst is maar vooral ook met oog voor de aanwezige professionaliteit en ervaring. Ook biedt Z-I-N ondersteuning in een meer politiek/bestuurlijk gevoelige context en waar juist een diplomatieke benadering gewenst is met oog voor belangen van andere partners.

Door vlot inzicht te krijgen in de organisatie omgeving en interne processen, het aanbrengen van structuur, het bewust maken van keuzes (niet alles kan) gecombineerd met het vermogen om te verbinden, geeft Z-I-N vorm en inhoud aan de interim opdracht die voorligt.

Z-I-N binnen uw organisatie:

  • U zoekt een interimmanager die het vastgelopen bedrijfsonderdeel weer vlot kan trekken. Door de veerkracht en energie van de medewerkers weer tot leven te blazen, de kern te pakken van het mechanisme dat het vastlopen veroorzaakte. En door een zodanige structuur én cultuur te implementeren dat dit belemmerend mechanisme tot de verleden tijd behoort. patronen blootlegt en u gedegen adviseert over de vervolgaanpak.
  • U zoekt voor uw leidinggevend kader een schaduwmanager die hen on-the-job ondersteunt bij het grijpbaar maken van op het eerste gezicht ongrijpbare zaken als onderliggende belemmerende patronen, ingeslopen cultuuraspecten die niet heilzaam zijn voor het bereiken van resultaten en belangentegenstellingen die onder de tafel liggen, nooit op tafel mochten komen, maar wel een blokkade vormen voor het behalen van gestelde doelen.