INTEGRITEIT

ONDERZOEK , ANALYSE EN ADVIES

Integriteitsvraagstukken kunnen zich op velerlei wijze uiten. In de regel het meest zichtbaar in de vorm van concreet grensoverschrijdend gedrag . Maar integriteitskwesties kunnen zich ook manifesteren als een ongrijpbaar onderdeel binnen de cultuur van een organisatie of afdeling. Of in de vorm van samenwerkingsproblemen, klachten vanuit de buitenwereld, leiderschapsvraagstukken, etc. Signalen zijn dan weliswaar zichtbaar, maar vaak weet men de vinger niet goed op de zere plek te leggen. Concrete actie blijft dan veelal uit.

Z-I-N Partner in Management en Integriteit biedt op zuivere, integere en discrete wijze onderzoek, analyse en advies inzake integriteitsvraagstukken. Het gaat daarbij niet enkel het verhelderen van feiten en omstandigheden . Maar is juist erop gericht om ook de onderliggende patronen, cultuuraspecten en de rol van leiderschap te verhelderen en onderdeel te laten zijn van de uiteindelijke aanpak. Vanuit het perspectief dat daar waar gedrag plaatsvindt de antwoorden liggen en de uiteindelijk de beïnvloeding het grootst is.

Z-I-N binnen uw organisatie:

  • U zoekt naar aanleiding van een concrete integriteitsschending een onderzoeker/adviseur die de gedragingen onderzoekt en analyseert, deze plaatst binnen de cultuur en leiderschap van het organisatieonderdeel, mogelijke patronen blootlegt en u gedegen adviseert over de vervolgaanpak.
  • U zoekt een adviseur die uw integriteitsbeleid onder de loep neemt, bekijkt waar vanuit preventief oogpunt uw beleid kan worden geoptimaliseerd en concreet beleidsregels kan uitwerken.
  • U wilt integriteit binnen het functioneren van uw organisatie(onderdeel) als rode draad terug zien en duurzaam integreren en onderhouden. In de aansturing van mensen, in het nemen van besluiten, in het omgaan met externen, in het dagelijks functioneren van uw medewerkers. U zoekt daarvoor een deskundige die het onderwerp integriteit vanuit al deze perspectieven zelf heeft doorleefd en het thema op een eerlijke en zuivere wijze met uw medewerkers en leidinggevenden kan oppakken vanuit de rol van coach, trainer, moderator of teambuilder.
  • U zoekt simpelweg een sparringpartner die uw besluiten en handelwijze durft te bekritiseren en tegenspraak kan bieden.